Skip to main content

A hangszeres oktatás pedagógiai céljai:

 • Az oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése;
 • A tanulók munkafegyelmének, motivációjának növelése;
 • IKT eszközök, korszerű alkalmazása a tanítási órákon;
 • egészségnevelés (Zenei munkaképesség-gondozási gyakorlatok alkalmazása igény szerint);
 • Az alapfokú művészetoktatás színvonalas működtetése;
 • A művészeti oktatás egyrészt tehetséggondozási feladatot lát el, másrészt a művészeti nevelés eszközeivel a gyermeki személyiség minél teljesebb kibontására vállalkozik. A kiemelkedően tehetséges tanulók kiemelésére, fejlődésük hatékony segítésére törekszünk;
 • Művészetoktatási tevékenységünk célja mindazoknak a művészeti, intellektuális és emberi-erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja;
 • Olyan művészeti alapok adása, amely képessé teszi a gyermekeket a művészeti alkotások tudatos élvezetére, a bennük való gyönyörködésre. A szakórák keretében igyekszünk, hogy tanulóink legyenek képesek az ismeretek önálló megszerzésére és feldolgozására;
 • Növendékeinket sokoldalú, nyitott, érdeklődő, kreatív személyiséggé kívánjuk nevelni;
 • Változatlanul igyekszünk szoros kapcsolatot ápolni városunk kulturális intézményeivel, részt veszünk az önkormányzat, a civil szervezetek és az Egyházmegye által szervezett ünnepeken, programokon. A katolikus, városi intézményekkel élő együttműködést alakítunk ki: pl. Szent Család Katolikus Óvoda ünnepein közreműködnek a volt ovisaik, jelenleg már a mi tanítványaink;
 • Felkészítjük növendékeinket iskolánk és településünk kulturális rendezvényeire, ünnepségeire, már hagyományosan részt vállalunk városunk adventi ünnepségsorozatában;
 • Igyekszünk a diákokat kitartásra és együttműködésre nevelni. Fontosnak tartjuk a kamaramuzsikálást, mert ezzel művészeti, szociális kompetenciát fejlesztünk a közösségi fejlesztésen túl;
 • Figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, a tanuló érdeklődésére, tehetségére építve alakítjuk ki készségeiket és gyarapítjuk ismereteiket. Vizsgakövetelményeinket tanszakonként egységesítjük;
 • A különböző műfajok sajátosságait, a művészeti megjelenítés módjait ismertetjük meg a tanulókkal.
 • Célunk további az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával művészeti produktumok létrehozására és befogadására készítsük fel Tanítványainkat!