Skip to main content

Kedves Szülők, Diákjaink!

Kedves Olvasók!

 

Isten hozta Önöket a váci Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola honlapján!

Iskolánk fenntartója egy személyben a váci megyéspüspök. Tevékenységét a Váci Egyházmegyén belül működő Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) által gyakorolja.

Az intézmény katolikus iskola. Iskolánk arculatát, nevelő-oktató munkáját keresztény elkötelezettségű tanítóink és tanáraink, a családokkal, diákokkal közösségben formálják. Pedagógiai munkánkat gazdagítja, hogy az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és más felsőoktatási intézmények gyakorlati képzésében is részt veszünk.

Hitvallás – értékrendszer – hitoktatás

Katolikus iskolánk feladata a nevelés és az oktatás.
A boldogság titka, hogy Istent megismerjük, szeressük és ezáltal az örök életre jussunk.
Életünk középpontja Isten. Krisztussal együtt éljük életünket.
Vele rendszeresen beszélgetünk, imádkozunk.

Család, templom és iskola összetartozik. Családunkban tiszteljük és szeretjük Istent, szüleinket és embertársainkat. A templomban Krisztus szavával tanít, nevel és Testével táplál bennünket. Az iskolai közösségeinkben Krisztus jelen van, köztünk és bennünk él, szeret és megsegít. Mindezek elmélyítése érdekében csatlakoztunk az országos Családi Életre Nevelés (CSÉN) programhoz. Segítséget nyújtunk a szülőknek a gyermekek vallásos nevelésében. A gyermekek megismerik az evangéliumi, krisztusi értékrendet és ezt a nagyszerű életformát. A keresztény kultúra és erkölcsiség áthatja életüket.

Tanáraik arra nevelik őket, hogy a mindennapi életben úgy gondolkodjanak, úgy beszéljenek és azt tegyék, amit Krisztus ma is gondol, beszél és cselekszik. Az Egyház a megkereszteltek közössége, mely Krisztus misztikus Teste a világban. A szentségekben Isten jelenléte teljességgel valósul meg az egyéni életünkben. Vele személyes kapcsolatban vagyunk. Ennek az örömnek a megélésére neveljük a gyermekeket a keresztségi, elsőáldozási és bérmálási készületekben. A családban, a templomban és az iskolában ezekre neveljük és tanítjuk tehát gyermekeinket, a minket választó családok a keresztény krisztusi értékrendet nem csak elméletileg tartják elsődlegesnek az életükben, hanem ezen életmód szerint akarnak élni.

„ Csak feltétel nélküli szeretetben elfogadva, a személyes
példa vonzásában, az abszolút értékek erőterébe helyezve
növekedhet az ember.”
/ Bosco Szent János /

Iskolánkban kiemelt szerepe van ezért az imádságnak, a szentmiséknek és
a hittannak. A hitoktatás során az elméleti tananyag tanítása közben is főként a hitéletre való nevelés valósul meg, hogy szüleik szándéka szerint gyermekeink igaz keresztény emberek legyenek.
A testvéregyházak tagjai felé is nyitottak vagyunk és szeretettel biztosítunk lehetőséget hittanóráik megtartására. Heti rendszerességgel tartunk – külön az alsó és a felső tagozatnak – diákmisét, illetve a nagyobb ünnepek alkalmával Karolina misét, amelyen az egész iskola közössége vesz részt.

A Székesegyházi Kórusiskola tagjai havonta átlagosan egy alkalommal énekelnek vasárnapi, vagy püspöki szentmisén.

A Székesegyházi Kórusiskola működtetésének alapvető liturgikus célja, mindegyik énekkarának pedig elsődleges feladata a Székesegyház Szent Cecília Kórusával együttműködni, a katedrális zenei szolgálatában rendszeresen részt venni.

A lelki életben való gyarapodást szolgálják még az évente két alkalommal megrendezett úgynevezett „lelki napok” – adventben és nagyböjtben – melynek során tanáraink és tanulóink elmélkedéseken és szentmisén vesznek részt az ünnepekre való közös és egyéni ráhangolódás érdekében.
A tanévnyitó alkalmával „Veni Sancte”-n (Szentlélek hívás), tanévzáráskor pedig „Te Deum”-on (hálaadás Istennek) veszünk részt.

Oktatás

Oktatási céljainkat a Nemzeti Alaptanterven alapuló helyi tantervi koncepció szerint valósítjuk meg.
A Karolina 8 évfolyamos általános iskolaként működik, 2-2 párhuzamos osztállyal. Alapfeladatunk a hozzánk beiratkozott tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. Kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tanórán és a tanórán kívül is a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését, valamint a hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását is.

Iskolánkban kétféle osztálytípust indítunk a tantervi oktatási-nevelési céljainknak megfelelően.

” 1. a ” osztály

Idegennyelvi kommunikációt előkészítő osztály

Az ebben az osztályban tanuló gyerekek első évfolyamtól heti 1 órában tanulnak idegen nyelvet (angol/német), ami 4. évfolyamtól heti 4 órában folytatódik, kislétszámú, bontott csoportban zajlik az oktatás.

1-5. évfolyamon – érdeklődés szerint – szakköri formában van lehetőség az informatika tanulására.

” 1. z ” osztály

Kórusiskolai osztály

Az ebben az osztályban tanuló gyerekek nyolc éven keresztül speciális óraszámban, magas színvonalú ének-zenei és kórusoktatásban részesülnek, liturgikus szolgálatokon vesznek részt, valamint az Alapfokú Művészeti Iskola növendékeként hangszeres tanulmányokat is folytatnak. Az AMI feladata a hangszeres oktatás által a kottaolvasás, valamint a kóruséneklés segítése és támogatása és a székesegyház zenei szolgálatában való tevékeny részvétel.

A kórusosztályokban 4. évfolyamtól indul a nyelvoktatás heti 3 órában.

Mindkét osztálytípusba járó tanulóink érdeklődési körüknek megfelelően számos szakköri lehetőségből választhatnak.

A tehetségek kibontakozását segítő tevékenységeink :

 • Az egyéni képességekhez igazodó tanulás megszervezése
 • Országos, megyei, körzeti és házi tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön való részvétel segítése
 • Iskolai könyvtár, számítástechnikai eszközrendszer használatának biztosítása tanórán kívül is
 • Matematika és idegen nyelv tanulásánál tanulócsoport bontásának megvalósítása
 • Pályázatokon való részvétel
 • Továbbtanulás irányító segítése: felvételi előkészítőkkel, pályaválasztási tájékoztatókkal
 • Tehetséggondozó programok, pályázatok, szakkörök, délutáni foglalkozások, projekt-napok

Tanórán kívüli oktatás – nevelés

Iskolánkban az 1-4. osztályok számára napköziotthonos ellátást biztosítunk az utolsó tanítási órától kezdődően délután 16.00 óráig.

5-8. osztályok számára naponta az utolsó tanítási órától kezdődően 16 óráig tanulószoba működik. 16.00 – 18.00 óráig igény szerint gyermekfelügyeletet biztosítunk.

A különféle szakkörök, délutáni foglalkozások szolgálják tanulóink egyéni képességeinek fejlesztését. Szakköreink bőséges választékot kínálnak mindkét osztálytípus tanulói számára a tantárgyak teljes szélességében a természettudományoktól az irodalomig, a képzőművészetektől a sportig. A jelenleg működő szakkörökről itt olvasható bővebb tájékoztatás.

Versenyek, vetélkedők, bemutatók

Hagyományaink szerint iskolánk évente megrendezi névadónk emlékére a Karolina-napot. Ezen alkalommal az egyházmegyei és a váci önkormányzati iskolák részvételével a különböző szellemi vetélkedők, szaktárgyi versenyek, pl. angol, informatika, történelem, szavaló, hittan. Irodalmi és képzőművészeti pályázat és rovásírás verseny is gazdagítja a rendezvény palettáját.
A tanév folyamán két alkalommal rendezünk művészeti bemutatót. Az adventi időszak lezárásakor karácsonyi, a tavaszi időszakban pedig az anyák napjához kapcsolódó műsorral kedveskedünk a szülőknek, hozzátartozóknak, érdeklődőknek. Verssel, zenével, énekkel, színdarabbal készülünk ezekre az ünnepségekre.

Szabadidős tevékenységek

Az iskola életéhez természetesen hozzátartoznak a különböző kirándulások, táborozások, egyéb, a kulturált szórakozásunkat, a szabadidőnk tartalmas eltöltését elősegítő rendezvényeink is.

Néhány ezek közül, a teljesség igénye nélkül:

 • farsangi mulatság
 • túrák, tanulmányi kirándulások
 • iskolai gyermeknapi játék- és sportvetélkedők
 • kulturális intézmények rendszeres látogatása
 • zene-, napközis- és hittantáborok
 • cserkészfoglalkozások
 • kézműves délutánok havi rendszerességgel
 • egészségnap, egyéb projektnap

Tanulóink ezeken a programokon a szokványostól eltérő helyzetekben is gyakorolhatják a tanult viselkedésformákat. A közösség aktív, fegyelmezett, alkotó részévé válnak, miközben kellemes és meghatározó élmények sokaságán keresztül gazdagodik személyiségük.