Eseménynaptár
Tavaszi Kórusesemények


tovább...
Jutalomkirándulás


tovább...
Föld Napja, 2018. ápr. 21.

tovább...
Sportnap, március 10.


tovább...
Pásztorjáték, 2017. dec. 15. és 21.


tovább...
Adventi mise, 2017. dec. 10.


tovább...
Rajz- és szavalóverseny, 2017. nov. 21.


tovább...
A legkisebb kóristák első szolgálata, 2017. nov. 12.


tovább...
Zeneakadémia, 2017. okt.10.


tovább...
Leánykórus Ságújfalon, 2017. okt. 8.

tovább...
Hírek
Levente újabb sikere


tovább...
1956-os emlékműsor


tovább...
Felvidéki kerékpártúra


tovább...
Fizika-kémia verseny, Váchartyán


tovább...
Adventi lélekemelő, 2017. dec. 14.


tovább...


Osztályfőnöki- és hittan munkaközösség
 

          Az osztályfőnöki óráknak döntő szerepe van abban, hogy a gyermekben megszülessék a hit és a tudás, valamint a hit és az élet szintézise.
Sajátos feladatunk tehát a katolikus iskolában:

 1. Valóság-alapú és ugyanakkor személyes világkép és világnézet kialakításának tapintatos segítése.
 2. A személyiség kibontakozásának segítése, az önnevelés, a jellemformálás fontosságának bemutatása, segítségnyújtás ebben.
 3. A helyes önismeretre építő hivatás-keresés támogatása.
 4. Tudatosan vállalt keresztény életvitel kialakítása: munka, pihenés, ünneplés harmóniája.
 5. A másokért vállalt felelősség kialakítása, segítésnyújtás a közösségi emberré formálódásban.
 6. Tapasztalja meg és tudatosodjon benne, hogy a közösségnek milyen nélkülözhetetlen szerepe van jelleme alakulásában, tanuljon meg eligazodni az emberi kapcsolatok világában, és legyen nyitott nagyobb közösségek felé is (iskola, plébánia, nemzeti és világegyház)
 7. A közösségben – reális önismeretre építve keresse és találja meg a helyét. Tanuljon meg engedelmeskedni, alkalmazkodni, ha vezetésre termett, ezt szolgálatnak tekinteni és kerülje el a karrierizmus kísértéseit.
 8. A közös imádság, szentmisék, lelkigyakorlatok, keresztény módon megélt iskolai táborok által a vallás közösségformáló erejének tudatosítása.
 9. A tanulókban fejlődjön ki a nemzeti azonosságtudat, az Európához tartozás tudata, valamint ismerjék és becsüljék meg más népek hagyományait, kultúráját, szokásait és életmódját illetve az emberiség közös problémáit is.

Legfontosabb feladataink röviden tehát:

 • ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS – emberi méltóság, hivatás, esztétika
 • A SZÍV NEVELÉSE – a szív az értékrend központja a Biblia szerint!
 • AZ ÉRZELMEK ELFOGADÁSA ÉS HELYES KEZELÉSE
 • AZ AKARAT NEVELÉSE – felelősségtudat, helyesen használt szabadság
 • A HELYES ÉRTÉKREND NEVELÉSE - a plurális, szekularizálódó világban keresztényként élni

A hittanórák célja és feladatai:

A foglalkozások segítsenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait, élményeit. A fogalmi jellegű feldolgozást érzelmi megközelítéssel is ki kell egészítenünk. Ismerkedjenek meg a gyermekek a történeti Jézus életének főbb eseményeivel. Ismerjék meg Jézus Krisztust, mint az Atya küldöttét (kapcsolódva a karácsonyi és a húsvéti ünnepkörhöz). Ismerjék meg a jézusi tanítás sarkalatos elemeit néhány evangéliumi példabeszéd tükrében. Váljanak számukra ismerőssé, érthetővé a vallási jelek, főbb szimbólumok; ismerkedjenek az egyházi élet személyeivel, eseményeivel és kellékeivel. Közös élmények, cselekvések kapcsán az osztályközösség tagjai erősödjenek összetartozásukban. Közös áhítatélmények révén váljanak képessé személyes imádságra; gyakorolják a közösségben végzett ima kötött, fegyelmezett formáit is. Jézus tanításának ismeretében tudatosan reflektáljanak személyes életük eseményeire, feladataira. Az anyag feldolgozásánál alkalmazzuk: az érzelmileg motivált, személyes jellegű beszélgetéseket; megfigyelések végeztetését; értékelések és ítéletalkotások ütköztetését; a dramatizálást; az élményrajzokat; az énekes-mozgásos és zenés gyakorlatokat; a rendszerezés, összefoglalás és értékelés rejtvényszerű és játékosan tesztelő feladatait; az áhítat perceit képelmélkedésekkel s egyéb ihletett megoldásokkal.

A gyermeket hozzá kell segíteni ahhoz a felismeréshez, hogy a Jézust követő ember válasza Isten szeretetére a Krisztus tanítása szerinti élet és a vele való találkozás az eukharisztiában. A gyermek tárgyi tudásának építésével egy időben lelki fejlődését is segítenünk kell, hogy a harmadik év végére minél felkészültebbé válhasson az eukharisztia tudatos vételére. Imaéletének formálásában arra kell törekednünk, hogy a saját korának megfelelő szinten értse és érezze az ima fontosságát. Segítenünk kell őt abban, hogy szintjének megfelelő tudatossággal válaszoljon Jézus szeretetére, törekedjen a jóra.

A gyermekek ismerjék meg az ószövetségi elbeszéléseket, azok erkölcsi üzenetét, valamint a belőlük sugárzó végtelen isteni szeretetet. Törekednünk kell arra is, hogy a tanulók észrevegyék az elbeszélések Újszövetségre mutató jellegét. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy ebben az életkori szakaszban a gyermekek még nem rendelkeznek történeti ismeretekkel, nem képesek történelmi távlatban gondolkodni. Jóllehet a történetek bizonyos időrendiségben követik egymást, nem célunk az üdvtörténeti sorrendiség bemutatása. Alapcélkitűzésünk az, hogy megragadjuk a gyermekek bizalommal teli érdeklődését, és azt Isten szeretetére irányítsuk. Tudatosítsuk bennük, hogy miként az ószövetségi ember élete, az ő életük is Isten kezében van. Segítsük őket abban, hogy mindennapi életükben bizalommal hagyatkozzanak a mennyei Atya gondviselő jóságára. Alakítsuk ki bennük a készséget, hogy figyeljenek a népét féltő szeretettel vezető és minden problémájára választ adó Úr szavára.

A tanulókban elmélyítjük a liturgikus cselekmények, helyek, idők, ünnepek és kellékek jelképrendszerének ismeretét, valamint életkori sajátosságaiknak megfelelően bevezetjük őket a szentmise és a szentségek teológiájába. Az elméleti megalapozással segítjük a tanulókat, hogy figyelmesen, odaadóan és értő módon vegyenek részt az egyház liturgikus életében.

Munkaközösségünk tagjai:

Hitoktatók:     Kvojka Annamária
                          Buza Ilona
                          Fejesné Gaál Szilvia

Segítők:   Balogh László atya
                  Kármánné Laczhegyi Márta, hitoktató, matematika műveltségterületű tanító
                  Szabóné Forgó Anikó, humán munkaközösség vezetője, földrajz, rajz, hittan szakos tanár

Ministráns foglalkozások

Balogh László atya vezetésével kezdte meg munkáját a ministráns szakkör. Célunk felkészíteni a tanulókat a Karolina-miséken és egyéb iskolai rendezvénnyel összefüggő szentmiséken való liturgikus szolgálatra, oltárszolgálatra. A felolvasás megszervezésében és betanításában az osztályfőnökök segítenek.

Mária-napi búcsú

Szeptember elején hívtuk a szülőket és gyerekeket a Mária-napi búcsúra. Sok család elfogadta a meghívásunkat, és az iskola zászlaja alatt együtt vonulhattunk a körmenetben a Hétkápolnához, és vettünk részt az ünnepi szentmisén.

Tanulmányi kirándulás

A nyolcadikosok, a negyedikes testvérosztályokkal, az osztályfőnökök, Kárpátiné Kapos Ildikó és Jónás Tivadarné szervezésében, természettudományos tanulmányi kiránduláson vettek részt Gyöngyösön a Mátra Múzeumban.

Teremtés hete

A teremtéstudatos életmódra nevelés keretében - a többi munkaközösséggel együtt-, a teremtett világ szépségeire irányítottuk a figyelmet, szentünkről Assisi Szent Ferencről emlékeztünk meg reggeli rádiós elmélkedéssel.

Aradi vértanúk ünnepe

Október 6-án nagyon szép, tartalmas, méltó megemlékezést hallgattunk az ötödik évfolyam tolmácsolásában az iskolarádión keresztül, Szabados Orsolya és Tömör Csaba osztályfőnökök irányításával.

Október 23. Mindszenty szobor avatása

Ez alkalomból a nyolcadik évfolyam készült Mindszenty bíboros életéből egy színdarabbal, Kárpátiné Kapos Ildikó és Jónás Tivadarné felkészítésével.  A két nyolcadik osztály látogatást tett a Terror házában, hogy az ünnepre való felkészülésük még tökéletesebb lehessen.

Mindenszentek és Halottak napja

Osztályfőnöki órák keretében méltó megemlékezéseket tartottunk.

Advent

Megrendeztük hagyományos koszorúkötésünket, ahol Balogh László atya elmélkedése után közösen imádkoztunk, és gyerekek, szülők, nagyszülők elkészítették szebbnél szebb koszorúikat, melyekhez az alapanyagok beszerzését és a kötéshez szükséges segítséget Jónás Tivadarné szervezte meg.

A kész koszorúkat a Karolina misén püspök úr megáldotta, és meggyújtottuk első adventi gyertyáinkat.

A második, harmadik és negyedik gyertyagyújtáshoz kapcsolódó elmélkedéseket, - a 3. a, 3. b, 3. z  osztályok közreműködésével-, rádión keresztül közvetítettük.

Mikulásvárás

December 6-a az idei évben is sok örömöt, izgalmat hozott a gyerekeknek. A testvérosztályok nagy izgalommal készültek egymásnak kis műsorral, apró ajándékkal. Elsőosztályosaink külön meglepetéssel köszöntötték ezen a napon Miklós püspök atyát.

Lelki nap, december 21.

A lelki napot megelőző este, a város főterén adventi énekeket énekelve és élő betlehemet állítva közösen készültünk karácsony ünnepére.

A lelki napon a kórusiskolások nagyon szép népi betlehemest mutattak be, majd Balogh László atya által meghívott atyák, hitoktatók segítették előkészületünket az ünnepre. A nagyon tartalmas, szép napot közös szentmisével zártuk, mely előtt a gyermekek elvégezhették karácsonyi gyónásukat.

Az ünnephez kapcsolódva idén is látogatást tettünk az idősek otthonában. A 7.b osztály Borus Eszter osztályfőnök irányításával kis karácsonyi műsort és ajándékot készített az időseknek.

Vízkereszt

Január 6-án közös szentmisén vehettünk részt. Hagyományainkhoz híven a szentmise után dr. Varga Lajos püspök úr megszentelte iskolánk tantermeit, irodáit.

Karolina-napok

A Karolina-napi hittanversenyen az idén vetélkedőt szerveztünk a résztvevőknek, mely nagy tetszést aratott. Több iskolából több csapat is jelentkezett a megmérettetésre, ahol a témák Szent Lukács élete és evangéliumának példabeszédei, imádságai voltak.

Az ünnephez kapcsolódóan rendkívüli osztályfőnöki órát tartottunk gyermekeinknek, melynek keretében beszéltünk iskolánk történetéről, alapítójáról, gróf Csáki Károly Emmánuel püspökről, akinek sírját hatodik osztályos diákjaink megkoszorúzták.

Hittanverseny

Részt vettünk Balassagyarmaton, az egyházmegyei hittanversenyen, ahol 7-8. osztályos korcsoportban II. helyezést, 5-6. osztályos korcsoportban I. helyezést értünk el.

Családos szentmisék

Az első félévben két alkalommal vettünk részt az alsóvárosi plébánia által szervezett Családos szentmisén, ahol az elsőáldozóké volt a főszerep.

Szentmisék

Heti rendszerességgel vannak kismiséink a már megszokott rendben, kedden az alsó tagozatosoknak, szerdán a felső tagozatosoknak.

Havonta pedig nagymisén veszünk részt az aktuális ünnepekhez kapcsolódóan.

Tanórán kívüli tevékenységek

Az osztályfőnökök különböző tanórán kívüli tevékenységekkel gazdagítják osztályuk életét. Klubdélutánok, játékdélutánok, színházlátogatások, múzeumlátogatások törik meg a monoton munkát. Év végén tanulmányi osztálykirándulásokat szerveznek.

 

2017-2018-as tanév eseményei
 

Terror Háza

A két 8. osztály Borus Eszter és Szász-Vadász Franciska osztályfőnökök vezetésével múzeumlátogatáson vett részt a Terror Házában, Budapesten. A múzeumlátogatás után a Bazilikában a Szent Jobbot is megtekintették a gyerekek. A két osztály projektmunka keretében plakátot készített a látogatás kapcsán.

 


 

Novemberben a 8. b osztályból egy csapat korcsolyázni ment.
Decemberben mézeskalácsot sütöttünk karácsonyi adományként
és advent koszorút készítettünk közösen.


 


 

Az 1956-os forradalomra való emlékezésként a két 8. osztály készült emlékezetes műsorral.


 


 

      Októberben felső tagozatos diákokkal biciklitúrán vettünk részt. Kísérőtanárok voltak: Szász-Vadász Franciska és Borus Eszter. Túravezető Szász-Vadász Endre volt, a fényképeket is ő készítette. A beszámolót Mucsi Marcell 8. b osztályos tanuló írta.

      "Szombat reggel 8 óra tájban felkeltem, és felkészültem a nagy napra. Felöltöztem, reggeliztem, és kimentem a vasútállomásra. Ott vártak a gyerekek, Eszter néni, és mikor mindenki megjött, megvette a jegyeket. Megjött Vácra a vonat, amelyen Franciska néni és Endre bácsi már vártak ránk. Felszálltunk a vonatra, és elindultunk Szob felé. Az eső végig szakadt, de mire megérkeztünk, elállt, és tudtunk menni túrázni. A vasúti hídon keresztül átmentünk Szlovákiába, és elindultunk egy falu felé. A faluba menet átmentünk egy erdőn és sok dombon. Sajnos nagy sár volt, ezért óvatosan mentünk. Mikor megérkeztünk Helembára, elkezdtük keresni Endre bácsi vezetésével a geoládákat. A fáradtakat lent hagytuk, és felsétáltunk egy kis hegyre, és megkerestük a ládát. Megtaláltuk, és beleraktunk egy cetlit az iskola nevében. Továbbmentünk a főúton egy kocsmához, ahol megpihentünk, és szedtünk egy kis diót. Ezután pár kilométerre egy szlovák idősek otthonánál leraktuk a bringákat, és elindultunk a hegyekbe túrázni. Felmentünk egy emlékműhöz, ahonnan gyönyörűen be lehetett látni a Dunakanyart és a Szentendrei- szigetet. Folytatódott a túra, átvágtunk egy domboldalban az erdőn, és elmentünk a barlangokhoz, ahol találtunk egy geoládát és egy táborhelyet. A barlangokba nem mentünk be, mert omlásveszély volt. Visszamentünk az otthonhoz, és a biciklikkel továbbmentünk Párkány felé. Pár kilométer múlva ott voltunk. Ott átmentünk a Mária Valéria hídon Esztergomba, majd vissza. Párkányon találtunk egy geoládát, majd elmentünk fagyizni. A fagyiárus dobálta a fagyigömböket, úgy hogy egy sem esett le. A fagyievés után a vasút melletti főúton visszamentünk Helembára a kocsmához. Az út során több vasúti hídon is átmentünk, meg rengeteg tócsán és emelkedőn is, mire Helembára értünk. Onnan visszaindultunk Szobra. Félúton jöttem rá, hogy a kocsmánál hagytam a táskámat, amiért Eszter nénivel visszamentünk, és szerencsésen megtaláltuk. A többiek bevártak minket, majd mikor odaérkeztünk, együtt továbbmentünk a hídhoz, onnan meg a szobi vasútállomásra. Akkor lehetett menni vásárolni. Aztán jött a vonat, és elindultunk. Nagymaroson leszállt egy osztálytársam és aztán a társaság nagyja, és elindult haza. Franciska néniék továbbmentek a zónázóval. Mire hazaértem vacsora várt rám, és lefeküdtem a hosszú nap után.

Jó volt a nap, örültem, hogy több mint tíz gyerek eljött. Remélem, máskor is lesz ilyenre alkalom."
 
 


 

Szeptemberben a 8.b osztály túrán vett részt a Naszály-hegyen.
Kísérőtanárunk, és a képek készítője: Borsay Levente
 

Adventi lélekemelő, 2017. dec. 14.

A 2017-es esztendő egyik legszebb eseménye a 7.b osztály mini színjátéka volt,
melyben Megváltónk születésének történetét varázsolták iskolatársaik elé.
Magas színvonalon, nagy lelkesedéssel, tehetséggel bűvölték el a közönséget.
Köszönjük!


A Galéria eléréséhez kattintson a képre!

 

Faliújság
Ebédbefizetés: PÓTFIZETÉS


tovább...
Beer Miklós püspök atya 75 éves


tovább...
Adó 1%-a

 

tovább...
Tájékoztató füzet iskolánkról


tovább...
VÉRADÁS!!!


tovább...
Tanúságtevők


tovább...
Eredményhirdetés


tovább...
Gyermekvédelmi rendszer


 

tovább...
Jubilemi emlékkönyvünk

tovább...
Vác Város Díszpolgára

tovább...
Tanévünk jelmondata
Frissített programtervezet!


tovább...
Napi Evangélium